O našem sportovním klubu

Vloženo 06.05.2021

Konference 9.6.2021

Vážení cvičenci, cvičitelé a přátelé Sokola Liboc. Zveme Vás na konferenci, která se koná 9.6.2021 od 18.00hodin. Těšíme se na Vašr podněty k další činnosti Sokola

Výbor TJ

pozvanka_konfernce_2021 

 

Vloženo 27.04.2021

Zahájení cvičení 3.5.2021, (aktualizováno 3.5..)

  Ve venkovním prostředí může na jednom sportovišti společně sportovat šest dvojic, tedy celkem 12 osob, a to bez ochrany dýchacích cest a při dodržování platných epidemiologických opatření. Těchto 12 osob musí mít k dispozici plochu o rozloze minimálně 180 m2, tj 15 m2 na jednoho sportovce. Při splnění této podmínky může být na jedné velké venkovní ploše vytyčeno více sportovišť. Testování sportovců v současnosti probíhá ve školách a na pracovištích.

IMG_4277

Sportovat může organizovaná mládež mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 20 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.). Subjekt organizující sportovní přípravu musí vést evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření.

Účastník sportovní přípravy se před zahájením tréninku musí klubu prokázat jednou z následujících podmínek:

  • prokáže, že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • prokáže, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • prokáže, že osobě byl vystaven certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  • prokáže, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
  • prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Kluby organizující sportovní přípravu prokázání podmínek musí kontrolovat a účastníku, který nesplní výše zmíněné podmínky, resp. v případě účastníka, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě.

Zahájení cvičení V Sokole Liboc dne 3.5.2021 max 24 osob nebo   40 osob mladších 18 let

Na nově vybudovaném víceúčelovém hřišti (kurt č.4) je povoleno cvičení na dvou polovinách, na každé 6 dvojic, nebo 20 osob mladších 18 let. Zatím pro individuální SPV, karate, tenis, jóga, tance. 

Zpracování rozvrhu

Cvičitelé  – nahlaste požadavky  J.Jamburové do 30.4. Rozvrh obsazenosti bude pravidelně každý týden vyvěšován na webových stránkách.

Nájemci -  můžete se přihlásit na volné prostory u sekretáře M.Effmerta.

Tenisté -  zbývající volná místa mohou pak využít  tenisté s přihlášením přes L.Loučkovou. či H.Hertlovou.

 Organizační opatření

Všechny prostory Sokola mohou využívat jen  členové a nájemci po předchozím nahlášení a dodržení organizačních pokynů . Vstup jen v čisté sportovní obuvi s hladkou podrážkou.

                                                                                                                             Výbor TJ

Vloženo 19.04.2021

Víceúčelové hřiště - od poloviny května

Vážené cvičitelky, vážení cvičitelé, 

Asi stejně jako Vy a ostatní členové naší jednoty jsme i my, členové výkonného výboru, předpokládali, že od minulého týdne zahájíme provoz venkovního areálu a zejména pak, že zahájíme, byť v omezené formě, cvičení ve vnitřních prostorách naší sokolovny.  Bohužel epidemiologická situace toto zatím neumožňuje, ani není možné, abychom se vzájemně setkávali. Proto jsme se rozhodli, že Vás o  činnosti TJ Sokol Liboc  po dobu pandemie  a o  plánech do budoucna budeme informovat alespoň touto cestou.

  Přestože s výjimkou krátkého období od konce jara do konce léta  byly  sportovní aktivity zcela zásadním způsobem utlumeny, podařilo se nám pro další rozvoj jednoty v roce 2020 mj. získat peněžní prostředky od  Nadace ČEZ a  prostředky na údržbu od hlavního města Prahy, které  byly použity zejména  na rozšíření stávajícího  Senior centra (zejména byla  vybudována  druhá bowlsová dráha) a to včetně vybudování osvětlení a opravy přístupové komunikace  směrem od ulice Únětická. 

Pro rok 2021 se nám podařilo získat nejen granty na cvičení dětí a seniorů a granty na provoz a údržbu, ale podařilo se nám získat i dotaci z hlavního města Prahy na vybudování nového, moderního multifunkčního hřiště   na místě po dlouhá léta takřka nevyužívaného tenisového dvorce č 4. Namísto cvičení jsme se tak členové výboru věnovali organizaci výstavby tohoto hřiště, které bude dokončeno v první polovině května tohoto roku. 

Bohužel díky nemožnosti cvičit ve vnitřních prostorách a využívat nafukovací sportovní halu, která byla od dubna 2020 do října 2021 pronajata každý den po dobu několika hodin, utrpěla naše jednota   i finanční ztráty   na nájemném  a na vynaložených nákladech na provoz jednoty v rozsahu několika set tisíc korun. Tyto ztráty byly pouze z malé části vykompenzovány dotací z programu Covid sport od Národní sportovní agentury.  Naštěstí jsme však mohli čerpat z finančních prostředky uspořených v minulosti a chod naší jednoty tak není v ohrožen. 

Dále Vám sdělujeme, že vzhledem k pandemické situaci se nepodařilo zorganizovat volební konferenci naší TJ, avšak počítáme s tím, že bude uspořádána bez zbytečného odkladu poté, až nám pandemická situace umožní se scházet ve vnitřních prostorách. 

A nyní asi to hlavní a zejména pak veselejší. 

Protože už nyní může sportovat venku ve skupinkách 12 osob, bude možno přibližně od 10. května zahájit alespoň v omezeném rozsahu tělovýchovnou činnost, a to právě na novém multifunkčním hřišti (pochopitelně tenis a bowls se dá hrát a hraje na venkovních hřištích již nyní).

Předpokládáme, že multifukční hřiště,  na kterém je  na  propustném asfaltovém podloží položen umělý trávník,  bude možno využít nejen ke hraní tenisu a bowlsu, ale také ke hraní volejbalu, nohejbalu, badmintonu, florbalu a částečně i basketbalu a dále za příznivého počasí   zejména i ke cvičení  většiny oddílů ASPV,  jógy,   karate  apod.   Vzhledem k charakteru  povrchu hřiště a jeho oplocení nepočítáme s tím, že by hřiště sloužilo ke hraní fotbalu. Sloupky na hřišti budou vyndavací, a bude  záviset na charakteru sportu a cvičení, zda  tenisové sloupky a tenisová síť,   které  budou  základním vybavením hřiště, bude třeba pro aktuální využití přechodně odstranit či nikoli. Vždy však bude nutno  po ukončení hry  či cvičení tenisovou síť znovu instalovat, což však zabere jen několik minut.

K umístění zařízení, nářadí a sportovního vybavení    bude sloužit nově zbudovaný prostor  zděné „kůlny“, která přímo navazuje na multifunkční hřiště. 

O dalším vývoji ve věci cvičení a termínu konference Vás budeme vhodnou formou informovat a základní informace průběžně  aktualizujeme  i na našich webových stránkách. 

Přejeme Vám hodně zdraví a těšíme se s Vámi brzy při sportování  na shledanou.   

 

za výkonný výbor TJ :    Karel Šturm, předseda TJ

                                    Jan Létal, místopředseda TJ

 

 

Vloženo 18.12.2020

Omezení cvičení

 OMEZENÍ PLATNÁ OD 18.12.2020 

Sokolovna uzavřena. Sledujte usnesení vlády či naše stránky, kde budou další informace

Vloženo 11.05.2020

SPORTOVIŠTĚ TJ SOKOL LIBOC

 Bližší podmínky po povolení cvičení sdělí zájemcům:

Tenis -               Lenka Loučková  604 604 555 či Hanka Hertlová 604 716 596

Cílové sporty - Jan Létal 777 922 381

SPV –                Jana Jamburová 732 438 785

Nájemci –          Michal Effmert 725 878 636

 

Předseda JUDr. Karel Šturm tel.: 606 602 377

 

Najdete nás v klidném prostředí Prahy 6 – na rozhraní Liboce a Ruzyně. Kromě širokého sportovního vyžití po celý rok (atletika, tenis, basketbal, fotbal, volejbal,cvičení seniorů, cvičení pro rodiče s dětmi, cvičení žen) zde můžete trávit čas i jinými aktivitami.